من پارسال با کلی عشق و ذوق مرگی این لباس رو برای بچه آینده که همین آوینا خانوم باشه بافتم و امروز دیدم که اندازه اش شده و امسال زمستون میتونه بپوشه ...و بعلت همون پدیده ذوق مرگی تو خونه تنش کردم و چلیک چلیک عکس گرفتم ..دخترم هم با تعجب به این مامان ندید بدیدش نگاه کرد !!!!