شب گریه های آواز ، خمیازه های فریاد ....... .بلوغ ِ تند ِ خورشید ، خاتون ِ خواب ِ خرداد ..... دلپرسه های طوفان ، ترانه های یاغی ...... غم مویه های مجروح ، آواز ِ کوچه باغی. ..... جادوی رنگ ِ قرمز ، رویای و شرابی ...... کویر کویر ترانه ، تشنه ترین سرابی...... وسوسه های رنگی ، عصیانی چشاته ..... .شیطنتای شیرین ، معراج عشوه هاته ....... نگام نکن می سوزم ، ای که چشات تنوره ...... پیرهن آینه پوشت ، مخملی از بلوره........ خالی تر از همیشه ، سرشاری از تمّنا ....... .سرسبزی یه جنگل ، دلشوره های دریا ........ شعر ِ قشنگ ِ بوسه ، آهنگ ِ ناز ِ آغوش ..... غمه تموم ِ دنیا ، با تو می شه فراموش. ..... رقصنده مثل ِ پیچک ، فوّاره مثل خواهش ..... طغیان ِ اشک من باش ، یاغی ترین نوازش......