عشق در قبیله من خنکای برف است و شعور ضمنی آب هفت دروازه آسمان از آن هفت پیکر ناظم من اگر کفنی داشتم نگاه به لیلی می کردم و می مردم
glitter-graphics.com