توی کوچه نگاهت چرخش هزارتا تیله است ...به غزل قسم که چشمات آبروی این قبیله است ...