بی وقفه ترین عاشق موندم که تو پیدا شی بی تو همه چیز تلخه باید که تو هم باشی .....
glitter-graphics.com