خدا گفت : به دنیایتان می آورم تا عاشق شوید . آزمونتان تنها همین است :عشق . و هر که عاشق تر آمد نزدیکتر است . پس نزدیکتر آیید . نزدیکتر عشق کمند من است . کمندی که شما را پیش من می آورد . کمندم را بگیرید . و لیلی کمند خدا را گرفت . خدا گفت : عشق فرصت گفتگو است . گفتگو با من . با من گفتگو کنید . و لیلی تمام کلمه هایش را به خدا داد . لیلی هم صحبت خدا شد . خدا گفت : عشق همان نام من است که مشتی خاک را بدل به نور می کند . و لیلی مشتی نور شد در دستان خداوند عرفان نظر آهاری - کتاب لیلی نام تمام دختران زمین است
glitter-graphics.com