با مادرم خداحافظی کردیم .....خداحافظ ای شعر عاشقانه .....خداحافظ ای شمع شبهای روشن 

تو را می سپارم به مینای مهتاب  ....

تو را میسپارم به رویای فردا ......

دلم اونقدر تنگ شده برات که یارای نوشتنم نیست .....