شب میلادت مهتابی ترین شب زمین است ...شبی که زمین و زمان تنها بدور تو خواهند گشت ....شب میلادت ستاره باران عشق است و شهاب باران رویا .....تو را در آغوش میگیرم و خداوند در بازوان من ماندگار خواهد شد ....

ای تماشایی ترین مخلوق خاکی در زمین ...آسمانی میشوم وقتی نگاهت میکنم ....عزیزم .....زیبای اسمانی من ....دخترک بهاری من تولدت با تمامی رویاها و زیبایی هایت مبارک ...