میخوام برات از عشق بگم تا وقتی بزرگ شدی خودت ادامه این عشق رو بنویسی عزیزکم