از اون جایی که بازار تحریمات و حرامات و حرامیات ووووووداغه داغه این دخترک هم تصمیم گرفته ما رو تحریم کنه  از قافله عقب نمونه یه وقت ......

البته ناگفته نماند این تحریمها اصلا و ابدا روی ما تاثیر نخواهد داشت و حتی ما را در ادامه راه مصمم تر خواهد کرد !!!!(اره جون خودمون )...

القصه مهمون داشتیم و چای اورده بودم خانوم هم داشت با بادکنکش بازی میکرد ....بهش میگم :آوینا اینجا جای بازی نیست برو تو اتاقت ....چای داغه خطرناکه ....

قبلش هم مهمونمون براش تخم مرغ شانسی اورده بود .....به تریچ قبای خانوم برخورده و انواع و اقسام تحریمات رو برای ما ردیف کرده

حالا که اینطوری شد من اصلا با شما نمیام پارک ....اصلا اصلا هم نمیام آشان ....اصلا نمیذارم بابام برام جایزه بخره ....دیگه هم نمیذارم عمو برام شخم مرغ شانسی بیاره ....خوب شد حالا ؟؟؟؟؟هوم ....بعد هم بصورت کاملا رادیکالی نگامون کرد و رفت ....

ما موندیم با این همه تحریم ....از زندگی ساقط نشیم خوبه نیشخند

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

با هم گرد و خاک کردیم اساسی ...داشت گریه میکرد ...بهش میگم اگر میخواهی بذارمت تو بالکن هر چقدر دلت خواست گریه کنی ....همونطور که داشت گریه میکرد میگه :مامانی با دمپایی میذاریم تو بالکن یا بدون دمپایی ؟؟؟؟منم گفتم بدون دمپایی ...میگه نه مامانی تو رو خدا بذار دمپایی هامو بپوشم بعد بذارم تو بالکن تعجب

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

سرم درد میکرد اومده میگه مامان خدا ییی نکرده خوب شدی نیشخندمیگم اره مامان میگه خدا رو شکرچشمک

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

براش کتاب بدن انسان رو خریده بودیم داشتم براش توضیح میدادم ...رسیدیم به دستگاه گوارش و باقی قضایا تا د استان پی پی و ادامه ماجرا ....از اون روز هر وقت به اون صفحه میرسه دماغشو میگیره و میگه وای وای الان پی پی میاد بیرون ...بوی بد میده سبز

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

بهش میگم اگر پول داشتی به اون بچه هایی که غذا ندارن بوخورن کمک میکردی؟؟؟؟میگه اره میگفتم بیا از من پول واقعی بگیر ....میگم مگه پول تو واقعی نیست میگه نه بذار بابا بیاد پول بده نیشخندبچم کمیته امداده از جیب دیگران حاتم طایی میشه چشمک

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com    تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

سبز باشید تا بعد !