از باغ می برند چراغانی ات کنند
تا کاج جشنهای زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

ای گل گمان مبر به شب جشن می روی
شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند
این دفعه می برند که زندانی ات کنند

  یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست
از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند.

فاضل نظری

 Happy Birthday شبنم جان ...تولدت هزاران بار مبارک ....برات بهترین لحظات و        Birthday Pinata Birthday Pinata Birthday Candles Birthday Candles Birthday Balloon Birthday Balloon  بیشترین شادیها رو در زندگی آرزو میکنم و امیدوارم

 Birthday Party Blower Birthday Party Blower Birthday Fireworks Birthday Fireworks   Valentine piano Valentine heart bottle  Valentine heart lock Birthday Fireworks همیشه شادمان و پر افتخار زندگی کنی ....دوستت دارم و میبوسمت از راه دوررررررررررررررررررررررر