مرغ سحر ناله سر کن ......

داغ مرا تازه تر کن .....

ای خدا ای فلک ای طبیعت ...

شام تاریک ما را سحر کن .........