به جز حضور تو


هیچ چیز این جهان بی کرانه را


جدی نگرفته ام


حتی عشق را