دختر

 امروز هفت ماهه شد و همچنان در ایرانگردی بسر میبره در ادامه جاده ابریشم مارکوپولوی کوچولوی ما رسیده به اصفهان نصف جهان این هم چند تا عکس از مارکوپولو برای همه دوستان .....