دخترم دیروز به مناسبت ١۶ آذر روز دانشجو تونست ۵دقیقه بدون کمک بشینه !!!!!!!حالا به روز دانشجو و وانشجویان محترم چه ربطی داره بماند !!!!چندان هم بیربط نیست ....خب حتما دخترم با این کارش میخواسته به جماعت طالبان علم و دانش در این روزگار و زمانه وانفسا ....نکته ای بس مهم و کلیدی رو گوشزد کنه دیگه .....خب همه چیز رو که نمیشه گفت ...از دخترم به یک اشاره از جماعت رجال و نسوان علم اموز به سر دویدن !!!!!!!!!!ازش فیلم گرفتم که با سرعت بسیار بالای اینترنت حتی نمیتونم بهش فکر کنم چه برسه به اینکه من بتونم بذارم و شما بتونید ببینید ...ولی فعلا چند تا عکس داشته باشید .....تا اطلاع ثانوی شاد باشید .